Program rządowy „Radosna Szkoła”  stworzony został dla  szkół podstawowym publicznym i niepublicznych. Umożliwia otrzymanie wsparcia finansowego na wyposażenie szkolnego placu zabaw.

Program rozłożony jest na lata 2009 - 2014. Celem programu jest zapewnienie najmłodszym uczniom właściwego rozwoju psychofizycznego i warunków do aktywności ruchowej porównywalnej ze standardami wychowania przedszkolnego.

Wsparcia finansowego udziela się pod warunkiem zapewnienia przez organ prowadzący wkładu własnego.

Organ prowadzący może otrzymać w odniesieniu do danej szkoły jeden raz wsparcie finansowe na zakup albo zwrot kosztów zakupu pomocy dydaktycznych i jeden raz wsparcie finansowe na utworzenie lub modernizację albo zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw. W przypadku nieuwzględnienia wniosku organu prowadzącego o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły, organ ten może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły.

Beneficjentami pośrednimi programu są szkoły podstawowe oraz sami uczniowie klas I-III. Bezpośredniego wsparcia rząd udziela organom prowadzącym szkoły publiczne i niepubliczne, tj.:

  • jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)
  • osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego (dotacja)
  • osoby fizyczne (dotacja)
  • minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (dofinansowanie)

Nasza firma również wykonywała place zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"
Było to między innymi:

  • Zespół Oświatowy im. Róży Król Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi - Gmina Sokołów Podlaski
  • Szkoła Podstawowa nr 3 w Morągu
  • Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie - Gmina Klembów
  • Szkoła Podstawowa nr 4 w Zakopanem
  • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Sokołowie Podlaskim

Poniżej prezentujemy kilka naszych projektów dotyczących realizacji placu zabaw w ramach programu "Radosna Szkoła"